Share Button
Bài tập java cơ bản – chuyên đề lập trình hướng đối tượng
11
November
2013

Lập trình java hướng đối tượng

Câu 1: Buổi đầu lập trình hướng đối tượng cùng với trung tâm đào tạo khóa hoc java tai da nang làm nên những điều mới mẽ từ bước đầu này:

class dongvatcovu
{
String ten;
int tuoi;
}
class concho extends dongvatcovu
{
String maulong;
String giong;
void sua()
{
System.out.println(“ten”+this.ten+”tuoi”+this.tuoi+”maulong”+this.maulong);
System.out.println(“Gau”);
}
}
class connguoi extends dongvatcovu
{
String maulong;
String mauda;
void noichuyen()
{
System.out.println(“ten “+this.ten+” tuoi “+this.tuoi+” maulong “+this.maulong);
System.out.println(“Hello”);
}
}

public class ketnoicsdl
{

public static void main (String[] args)
{
concho a = new concho();
a.ten=” ben”;
a.tuoi=3;
a.maulong=” Trang”;
a.sua();
connguoi b = new connguoi();
b.ten=”Thay”;
b.tuoi=3;
b.maulong=” den”;
b.noichuyen();
}
}

Câu 2: Buổi đầu lập trình hướng đối tượi tiếp theo:

import java.io.*;

class CanBo {
protected String hoten;
protected String namsinh;
protected String gioitinh;
protected String diachi;

/*zz
public void nhap_hoten(double ht){
hoten=ht;
}
public double xuat_hoten()
{
return hoten;
}
public void nhap_namsinh(double ns){
namsinh= ns;
}
public double xuat_namsinh()
{
return namsinh;
}
public void nhap_gioitinh(double gt){
gioitinh= gt;
}
public double xuat_gioitnh()
{
return gioitinh;
}
public void nhap_diachi(double dc){
diacchi = dc;
}
public double xuat_diachi()
{
return diachi;
}
*/
}

class CongNhan extends CanBo{
protected double bacluong;
public void nhap_bacluong(double bl){
bacluong = bl;
}
public double xuat_bacluong()
{
return bacluong;
}
public void ht_bacluong()
{
System.out.print(“Ho ten: “+hoten+” Nam sinh: “+namsinh+” Gioi tinh: “+gioitinh+” Dia chi: “+diachi+ ” Bac luong: “+ bacluong);
}

}
class KySu extends CanBo{
protected String nganhdt;
public void nhap_nganhdtao(String ndt){
nganhdt = ndt;
}
public String xuat_nganhdt()
{
return nganhdt;
}
public void ht_nganhdt(){
System.out.print(“Ho ten: “+hoten+” Nam sinh: “+namsinh+” Gioi tinh: “+gioitinh+” Dia chi: “+diachi+” Nganh dao tao: “+nganhdt);
}

}
class NhanVien extends CanBo{
protected String congviec;
public void nhap_cv(String cv){
congviec = cv;
}
public String xuat_cv(){
return congviec;
}
public void ht_cv(){
System.out.print(“Ho ten: “+hoten+” Nam sinh: “+namsinh+” Gioi tinh: “+gioitinh+” Dia chi: “+diachi+ ” Cong viec: “+congviec);
}
}
class QLCB{
public static DataInputStream dis = new DataInputStream(System.in);
public static void main(String[]st)throws IOException
{
String NhanVien[] ;
NhanVien cb= new NhanVien();
System.out.print(“nhap n: “);
int n = Integer.parseInt(dis.readLine());
for (int i=1; i<=n; i++)
{
hoten[i]= dis.readLine();
}
}
}

Trung tâm đào tạo khóa hoc lap trinh java tai da nang nghĩ không có gì khó với các sự bắt đầu! nhưng nói gì thì nói các bạn cố gắn cập nhật KIT cho nó với Java Development Kit có chứa các phần mềm và công cụ mà bạn cần phải biên dịch, gỡ lỗi, và chạy applet và các ứng dụng mà bạn đã viết bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. JDK đã là thành phần chính của nó là một bộ sưu tập các công cụ lập trình, bao gồm javac, jar, và các trình lưu trữ, những gói thư viện lớp có liên quan vào một tập tin JAR. Công cụ này cũng giúp quản lý các tập tin JAR, javadoc – máy phát tài liệu, tự động tạo ra các tài liệu từ ý kiến ​​mã nguồn, JDB – trình sửa lỗi, JPS – công cụ tình trạng quá trình, hiển thị thông tin quá trình cho quá trình Java hiện nay, javap – các bộ phận phân tách tập tin lớp học , và rất nhiều thành phần khác. JDK cũng đi kèm với một Java Runtime Environment đầy đủ, thường được gọi là một thời gian chạy tin. Nó bao gồm một máy ảo Java và tất cả các thư viện lớp hiện diện trong môi trường sản xuất, cũng như thư viện bổ sung chỉ hữu ích cho các nhà phát triển, và như các thư viện quốc tế và các thư viện IDL.

Đăng bình luận

Thành viên bình luận

  • 2550 View