Share Button
Các Bài Tập Java Cơ Bản (phần bảy)
09
September
2013

Nào hãy tiếp tục các bài tập java cơ bản của các phần (phần ba, phần bốn, phần năm, phần sáu):

Bài 1: bài tập phân số:

import java.util.Scanner;
class PtBacNhat
{
public static void main (String[] args)
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Nhap vao he so a: “);
int a = sc.nextInt();
System.out.print(“Nhap vao he so b: “);
int b = sc.nextInt();

if(a==0)
{
if(b!=0)
System.out.print(“Phuong trinh vo nghiem!”);
else
System.out.print(“Phuong trinh co vo so nghiem!”);
}
else
System.out.print(“Phuong trinh co nghiem la x= ” +(-b/a));
}
}

Bài tập 2: Phương trình bậc 2:

import java.util.Scanner;
import java.lang.Math;
class PtBacHai
{
public static void main (String[] args)
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Nhap vao he so a: “);
int a = sc.nextInt();
System.out.print(“Nhap vao he so b: “);
int b = sc.nextInt();
System.out.print(“Nhap vao he so c: “);
int c = sc.nextInt();

if(a==0)
{
System.out.print(“Pt tro thanh pt bac I co dang: bx + c =0”);
if(b==0)
{
if(c!=0)
System.out.print(“Phuong trinh vo nghiem!”);
else
System.out.print(“Phuong trinh co vo so nghiem!”);
}
else
System.out.print(“Phuong trinh co nghiem la x= ” +(-c/b));
}
else
{
double delta = (b*b)-(4*a*c);
if(delta<0)
System.out.print(“Phuong trinh vo nghiem!”);
else if(delta==0)
System.out.print(“Phuong trinh co nghiem kep x1=x2= ” +(-b/(2*(float)a)));
else
{
System.out.print(“Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: “);
System.out.print(“x1= ” +((-b-Math.sqrt(delta))/(2*a)));
System.out.print(“x2= ” +((-b+Math.sqrt(delta))/(2*a)));
}
}
}
}

Bài tập 3: Kế thừa hình học: nó cũng giống các bài kế thừa mà trung tâm đào tạo khóa học java tại đà nẵng đã giới thiệu trước đây!

Shape

public abstract class Shape
{
public double area()
{
return 0.0;
}
public double volume()
{
return 0.0;
}
public double perimeter()
{
return 0.0;
}
public abstract String getName();
public abstract String toStr();
}

Point:

public class Point extends Shape
{
public int x,y; //khai bao bien
public Point() //phuong thuc khong tham so
{
x=0;
y=0;
}
public Point(int t) //phuong thuc co 1 tham so
{
x=t;
y=0;
}
public Point(int t, int h) //phuong thuc co 2 tham so
{
x=t;
y=h;
}
public int getX()
{
return x;
}
public int setX(int xCoordinate)
{
x=xCoordinate;
return x;
}
public int getY()
{
return y;
}
public int setY(int yCoordinate)
{
y=yCoordinate;
return y;
}
public String toStr()
{
return “[“+x+”,”+y+”]”;
}
/*
public void toStr()
{
System.out.print (“[“+x+”,”+y+”]”);
}
*/
public String getName()
{
return “Point”;
}

}

Trung tâm đào tạo khóa học lập trình java đà nẵng chúc các bạn thực hành tốt các bài tập này!

Đăng bình luận

Thành viên bình luận

  • 1109 View