Share Button
Các Bài Tập Java Cơ Bản (phần năm)
09
September
2013

Giờ tiếp tục các bài tập java cơ bản của các phần (phần một, phần hai, phần ba, phần bốn):

Bài tập 1: Tổng số nguyên tố

import java.util.Scanner;
class TongSoNT
{
public static void main (String[] args)
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Ban muon tinh tong cac snt cho toi so bao nhieu: “);
int n = sc.nextInt();

System.out.print(“Tong la: “);
System.out.printf(“%d”, Tong(n));
}

public static boolean KtSoNT(int n)
{
int dem = 0;
for(int i=2; i<=n; i++)
{
if(n%i==0)
dem += 1;
}
if(dem==1)
return true;
else
return false;
}

public static int Tong(int n)
{
int kq=0;
for(int i=n-1; i>0; i–)
{
if(KtSoNT(i))
kq=kq+i;
}
return kq;
}
}

Bài tập 2: Tổng số Chẳn

P/s: học java đà nẵng khyến khích các bạn thử thay thế các đối tượng nhập xuất để thử sự linh hoạt, thay vì import gói util => import gói java.io.*;

import java.util.Scanner;
class TongSoChan
{
public static void main (String[] args)
{
int n;
int s = 0;
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Ban muon tinh tong cua bao nhieu so chan dau tien: “);
n = sc.nextInt();
for(int i=0; i<(n*2+1); i++)
if(i%2==0)
s=s+i;
System.out.print(“Tong “+n+” so chan dau tien la: ” +s);
}
}

Bài toán 3: Tổng mảng 2 chiều:

import java.util.Scanner;
class TongMang2D
{
private int chieurong;
private int chieudai;
private int a[][] = new int[100][100];
TongMang2D(int n, int m)
{
this.chieudai = n ;
this.chieurong = m;
}
public void NM()
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
for(int i=0; i<this.chieudai; i++)
for(int j=0; j<this.chieurong; j++)
{
System.out.print(“\na[“+i+”][“+j+”]: “);
this.a[i][j] = sc.nextInt();
}
}
public void XM()
{
for(int i=0; i<this.chieudai; i++)
{
for(int j=0; j<this.chieurong; j++)
System.out.print(” ” +this.a[i][j]);
System.out.print(“\n”);
}
}
public static void main (String[] args) throws Exception
{
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Nhap vao so dong: “);
int n = sc.nextInt();
System.out.print(“Nhap vao so cot: “);
int m = sc.nextInt();
TongMang2D TD = new TongMang2D(n,m);
System.out.print(“Nhap vao mang hai chieu: \n”);
TD.NM();
System.out.print(“Mang hai chieu vua nhap la: \n”);
TD.XM();
System.out.println(“Tong cac pt cua mang la: ” +TD.Tong());
}
public long Tong()
{
long kq=0;
for(int i=0; i<this.chieudai; i++)
for(int j=0; j<this.chieurong; j++)
kq=kq+a[i][j];
return kq;
}
}

Trung tâm đào tạo hoc java tai da nang tạm chia tay với 3 bài tập cơ bản trên, hẹn các bạn ở các bài sau:

Đăng bình luận

Thành viên bình luận

  • 1208 View