Share Button
Các Bài Tập Java Cơ Bản (phần sáu)
09
September
2013

Nào hãy tiếp tục các bài tập java cơ bản của các phần (phần một, phần hai, phần ba, phần bốn, phần năm):

Bài tập 1: Tổng 10 số chẵn:

import java.io.*;
class Tong10SoChan
{
public static void main (String[] args)
{
int n = 21;
int s = 0;
for(int i=0; i<n; i++)
if(i%2==0)
s = s+i;
System.out.print(“Tong 10 so chan dau tien la: ” +s);
}
}

Bài tập 2: Tìm x trong mảng 1 chiều:

import java.util.Scanner;
class TimXTrongMang1D
{
public static void main (String[] args)
{
int n;
int a[] = new int [100];
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Nhap vao so pt cua mang: “);
n = sc.nextInt();
//nhap mang
System.out.print(“Nhap vao mang mot chieu: \n”);
for(int i=0; i<n; i++)
{
System.out.print(“a[“+i+”]: “);
a[i] = sc.nextInt();
}
//xuat mang
System.out.print(“Mang mot chieu vua nhap la: “);
for(int i=0; i<n; i++)
System.out.print(” ” +a[i]);
//tim x
System.out.print(“\nNhap vao so x can tim: “);
int x = sc.nextInt();
if(TimX(a,n,x)==-1)
System.out.println(“Khong tim thay x trong mang: “);
else
System.out.println(“Tim thay x trong mang o vi tri: ” +TimX(a,n,x));
}

public static int TimX(int a[], int n, int x)
{
int i =0;
a[n] = x;
while (a[i]!=x)
i++;
if(i==n)
return -1;
else
return i;
}
}

Bài tập phân số:

public class PhanSo
{
int tuSo;
int mauSo;
public PhanSo() //Constructor ko có tham s?
{
tuSo = 0;
mauSo = 1;
}
public PhanSo(int ts, int ms)
{
tuSo = ts;
mauSo = ms;
}
public int uocChungLN(int a, int b)
{
int soa = Math.abs(a);
int sob = Math.abs(b);
do
{
if (soa < sob)
{
long tam = soa;
soa = sob;
sob = tam;
}
if ((soa%sob) !=0)
soa = soa%sob;
}while((soa%sob) != 0);
return sob;
}
public PhanSo congPS(PhanSo so2)//nghia là phân s? (d?i tu?ng hi?n t?i c?a l?p) + phân s? so2
{
long ts = tuso*so2.mauso+so2.tuso*mauso;
long ms = mauso*so2.mauso;
PhanSo psTong = new PhanSo(ts.ms);
return psTong;
}
public static void main(String args[])
{
SoHuuTi sht1 = new SoHuuTi(3,6); //ho?c g?i phuong th?c sht1.nhap() d? nh?p PS
SoHuuTi sht2 = new SoHuuTi(4,8);//ho?c g?i phuong th?c sh2.nhap();
System.out.print(“so huu ti thu 1: “+sht1.toString());
System.out.print(“so huu ti thu 2: “+sht2.toString());
System.out.print(“Tong cua 2 so huu ti: “+sht1.congPS(sht2).toString());
//Hoc
//System.out.print(sht.uocChungLN(a,b));
}
}

Trung tâm đào tạo khóa học lập trình java tại đà nẵng chúc các bạn thực hành tốt trong bài này!

Đăng bình luận

Thành viên bình luận

  • 1742 View