Share Button
Tìm hiểu Functions ( Hàm Chức Năng ) trong php
09
September
2013

Theo trung tâm đào tạo hoc thiet ke web da nang tìm hiểu thì trong PHP, có hơn 700 tích hợp chức năng.

Bạn có thể tham khảo các chức năng nhiều hơn ở đâyhttp://w3schools.com/php/default.asp

PHP Functions

Trong chương này, hoc lap trinh php da nang chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra các chức năng của riêng bạn.Để giữ cho kịch bản đang được thực thi khitải trang, bạn có thể đặt nó vào một hàm.Chức năng sẽ được thực hiện bởi một cuộc gọi đến chức năng.

Bạn có thể gọi một chức năng từ bất cứ nơi nào trong một trang 

Create a PHP Function

Chức năng sẽ được thực hiện bởi một cuộc gọi đến chức năng.

Cú pháp

function functionName()

{

code to be executed;

}

PHP function hướng dẫn:

Cung cấp cho các chức năng một tên phản ánh những gì chức năng Tên chức năng có thể bắt đầu bằng một chữ cái hoặc gạch dưới (không phải số)

Ví dụ

Một chức năng đơn giản, viết tên của tôi khi nó được gọi là:

<html>

<body>

<?php

function writeName()

{

echo “siverdragon12”;

}

echo “My name is “;

writeName();

?>

</body>

</html>

Kết quả là

My name is siverdragon12

PHP Functions – Adding parameters (thêm các thông

số)

Để thêm nhiều chức năng cho một hàm, chúng ta có thể thêm các thông số. Một tham số là giống như một biến.

Tham số được quy định cụ thể sau tên hàm, bên trong dấu ngoặc đơn.

Ví dụ 1

Ví dụ sau đây sẽ viết tên khác nhau đầu tiên, nhưngtên cuối cùng như nhau:

<html>

<body>

<?php

function writeName($fname)

{

echo $fname . “

Refsnes.<br>”;

}

echo “My name is “;

writeName(“Kai Jim”);

echo “My sister’s name is “;

writeName(“Hege”);

echo “My brother’s name is “;

writeName(“Stale”);

?>

</body>

</html>

Kết quả sẽ là

My name is Kai Jim Refsnes.

My sister’s name is Hege Refsnes.

My brother’s name is Stale Refsnes.

Ví dụ 2

Các chức năng sau đây có hai tham số:

<html>

<body>

<?php

function writeName($fname,$punctuation)

{

echo $fname . ” Refsnes” . $punctuation . “<br>”;

}

echo “My name is “;

writeName(“Kai Jim”,”.”);

echo “My sister’s name is “;

writeName(“Hege”,”!”);

echo “My brother’s name is “;

writeName(“Ståle”,”?”);

?>

</body>

</html>

Kết quả sẽ là

My name is Kai Jim Refsnes.

My sister’s name is Hege Refsnes!

My brother’s name is Ståle Refsnes?

 

Đăng bình luận

Thành viên bình luận

  • 986 View