Share Button
TUT Hình Thành Bài Quản Lý Thông Tin Tren Php Với Csdl (Tiếp Theo)
09
September
2013

Như TUT phần đầu trung tâm đào tạo khóa thiet ke web tại đà nẵng đã chia sẽ hi vọng giúp được bạn có cái nhìn cơ bản về một trang web động quản lý thông tin. Hôm nay trung tâm sẽ tiếp tục với phần xóa-sửa-hiển thị danh sách dữ liệu! Hơn nữa các bạn sau khi cơ bản xong phần này thì cố gắn chỉnh chủ lại phần giao diện.

 1 Thực hiện xóa dữ liệu trên csdl thông qua dự án nhỏ của bạn:

Tạo file xoa.php với nội dung như sau :

 <form action=”” method=”post”>

                             <table>

                                         <tr>

                                                     <td>Mã SV</td>

                                                     <td>

                                                                 <input type=”text” name=”masv”><input type=”submit” name=”cmdXoa” value=”Xóa”>

                                                     </td>

                                         </tr>

                             </table>                      

                 </form>

      <?php include (“ketnoi.php”);?>                    

     <?php

     /* Buoc 0: lay du lieu tu form Them Nhan Vien */

                 if (isset($_POST[‘cmdXoa’])){

                             $ma = $_POST[‘masv’];

                             $message = NULL;

     /* Buoc 1: Kiem tra gia tri nhap vao khong rong*/

                                         if (empty($ma)){

                                                     $ma=FALSE;

                                                     $message .= “<p>Bạn chưa nhập mã SV!</p>”;

                                         }

    

                                         if ($ma){ /* Neu dien` day du thong tin => buoc 2*/

                                         /* Buoc 2: Kiem tra du lieu nhap co’ ton` tai hay ko */

                                         $result = mysql_query(“SELECT * FROM  sinhvien WHERE masv=’$ma'”)or die (mysql.error);

                                                     if (mysql_num_rows($result)==0){/* Neu nhu chua co thi duoc phep den buoc 3:  */

                                                                 $message .=’Thông tin này không có trong cơ sở dữ liệu!’;

                                                     }else{

                                                    

                                                                 //$result = mysql_query(“Update sinhvien SET tensv=’$ten’ and lop=’$lop’ WHERE masv=’$ma'”)or die (mysql.error);

                                                                 $result = mysql_query(“DELETE FROM sinhvien WHERE masv=’$ma'”)or die (mysql.error);

                                                                 if ($result){

                                                                             $message = “Xóa thành công”;

                                                                 }else{/* Nhung~ loi ngoai y muon nhu: sai kieu du lieu */

                                                                             $message =’Vì nguyên nhân nào đó (trùng dữ liệu cũ) nên dẫn đến lỗi. Chúng tôi rất tiếc về lỗi này’.mysql_error();

                                                                 }

                                                                

                                                     }

                                                     mysql_close();

                                         }else {

                                                     $message.=”Hãy thử lại”;

                                         }

                             }

     ?><?php echo ‘<font color=”red”><b>’.$message.'</b></font>’;?>

 

2 Thực hiện sửa thông tin đối tượng:

Tạo file sua.php với nội dung:

<form name=”frmThemSV” action=”” method=”post” onsubmit=”return checkInput();”>

                             <table>

                                         <tr>

                                                     <td>Mã SV</td>

                                                     <td>

                                                                 <input type=”text” name=”masv”>

                                                     </td>

                                         </tr>

                                         <tr>

                                                     <td>Tên SV</td>

                                                     <td>

                                                                 <input type=”text” name=”tensv”>

                                                     </td>

                                         </tr>

                                         <tr>

                                                     <td>Lớp</td>

                                                     <td>

                                                                 <input type=”text” name=”lop”>

                                                     </td>

                                         </tr>

                                         <tr>

                                                     <td></td> <td>

                                                                 <input type=”submit” name=”cmdSua” value=”Sửa”>

                                                     </td>

                                         </tr>

                                         </tbody>

                             </table>                      

                 </form>

 

     <?php include (“ketnoi.php”);?>                    

     <?php

     /* Buoc 0: lay du lieu tu form Them Nhan Vien */

                 if (isset($_POST[‘cmdSua’])){

                             $ma = $_POST[‘masv’];

                             $ten = $_POST[‘tensv’];

                             $lop = $_POST[‘lop’];

                             $message = NULL;

     /* Buoc 1: Kiem tra gia tri nhap vao khong rong*/

                                         if (empty($ma)){

                                                     $ma=FALSE;

                                                     $message .= “<p>Bạn chưa nhập mã SV!</p>”;

                                         }

                                         if (empty($ten)){

                                                     $ten=FALSE;

                                                     $message .= “<p>Bạn chưa nhập tên SV!</p>”;

                                         }

                                         if (empty($lop)){

                                                     $lop=FALSE;

                                                     $message .= “<p>Bạn chưa nhập lớp!</p>”;

                                         }

    

                                         if ($ma && $ten && $lop){ /* Neu dien` day du thong tin => buoc 2*/

                                         /* Buoc 2: Kiem tra du lieu nhap co’ ton` tai hay ko */

                                         $result = mysql_query(“SELECT * FROM  sinhvien WHERE masv=’$ma'”)or die (mysql.error);

                                                     if (mysql_num_rows($result)==0){/* Neu nhu co’ thi duoc phep den buoc 3:  */

                                                    

                                                                 $message .=’Mã SV này không có trong cơ sở dữ liệu!’;                

                                                                

                                                     }else{

                                                                 /* Buoc 3: Sua du~ lieu */

                                                                 $result = mysql_query(“Update sinhvien SET tensv=’$ten’ and lop=’$lop’ WHERE masv=’$ma'”)or die (mysql.error);

                                                                 if ($result){

                                                                             $message .= “Sửa thành công”;

                                                                 }else{/* Nhung~ loi ngoai y muon nhu: sai kieu du lieu */

                                                                             $message .=’Vì nguyên nhân nào đó (trùng dữ liệu cũ) nên dẫn đến lỗi. Chúng tôi rất tiếc về lỗi này’.mysql_error();

                                                                 }

                                                     }

                                                     mysql_close($link);

                                         }else {

                                                     $message.=”Hãy thử lại”;

                                         }

                             }

     ?><?php echo ‘<font color=”red”><b>’.$message.'</b></font>’;?>

 

3 Hiển thị danh sách từ csdl với dự án php của bạn:

Tạo file danhsach.php với nội dung:

 

<?php include (“ketnoi.php”);?>                    

     <?php

                                         $result = mysql_query(“SELECT * FROM  sinhvien”)or die (mysql.error);

                                         $i=1;

                                         while ($row = mysql_fetch_array($result))

                                         {                      

                                                     echo $row[“masv”];

                                                     echo $row[“tensv”];

                                                     echo $row[“lop”];

                                                     $i++;

                                         }

                                         mysql_close($link);

     ?>

Ở TUT này hi vọng trung tâm đào tạo hoc thiet ke web tai da nang  giúp được các bạn có cái nhìn tổng quan về một dự án web. Không gì hơn chúc bạn thực hiện tốt với các tut trên và cả bài cũ !

Đăng bình luận

Thành viên bình luận

  • 1229 View