Share Button
TUT hình thành bài quản lý thông tin trên php với csdl
09
September
2013

Không có gì là quá khó trong thế giới web này, chỉ đơn giản là giải quyết các bài toán theo cách chúng ta chọn, sáng tạo theo ý chúng ta muốn. Khởi đầu giải quyết các bài toán nhỏ là sự lựa chọn hàng đầu cho các lập trình viên, để có thể đối mặt với các dự án web lớn hoặc góp các phần nhỏ của trang web thành trang web lớn hơn (viết module) ! « Góp gió thành bão !«  

Với TUT này trung tâm đào tạo khóa học lập trình php tại đà nẵng sẽ giúp bạn có cái nhìn cơ bản về một trang web động quản lý thông tin.

1. Tạo CSDL tại hệ quản trị MySQL: Đặt tên CSDL với tên bất kỳ như quanlysinhvien tại hệ quản trị CSDL MySQL (phpMyAdmin chẳng hạn) sau đó tạo table sinhvien với code sql như sau:

CREATE TABLE `quanlysinhvien`.`sinhvien` (

`masv` INT NOT NULL ,
`tensv` INT NOT NULL ,
`lop` INT NOT NULL

ENGINE = MYISAM ;

 

2. Tạo file kết nối giữa dự án quản lý php với csdl. Tất cả trong một thư mục chung nhé các bạn: cụ thể tạo file ketnoi.php với nội dung:

<?php

     $link = mysql_connect(“tenmaychuhosting”, “tenusername”, “matkhau”)    or die (“Khong the ket noi csdl”);

    

     mysql_select_db(“tendatabase”, $link) or die (“khong chon dc database”);

?>

Các bạn thay thế các từ trong dấu nhấy “” cho phù hợp:

3. Đến phần tạo giao diện với người dùng: Với các này thì trung tâm đào tạo học thiết kế website tại đà nẵng đã hướng dẫn vài tut tạo giao diện trước đây, từ cơ bản đến nâng cao (giao diện đẹp nào cũng có) nên không nhắc lại giờ thì chèn code php vào nữa thôi!

Tạo file xemthongtin.php với nội dung gồm một form và một đoạn code php kết nối, thực thi và hiển thị csdl:

<form action=”” method=”post”>

                                    <table>

                                                <tr>

                                                            <td>Mã SV</td>

                                                            <td>

                                                                        <input type=”text” name=”masv”><input type=”submit” name=”cmdThem” value=”Thêm”>

                                                            </td>

                                                </tr>

                                    </table>                      

                        </form>

 

            <?php include (“ketnoi.php”);?>                    

            <?php

            /* Buoc 0: lay du lieu tu form Them Nhan Vien */

                        if (isset($_POST[‘cmdThem’])){

                                    $ma = $_POST[‘masv’];

                                    $message = NULL;

            /* Buoc 1: Kiem tra gia tri nhap vao khong rong*/

                                                if (empty($ma)){

                                                            $ma=FALSE;

                                                            $message .= “<p>Bạn chưa nhập mã SV!</p>”;

                                                }

           

                                                if ($ma){ /* Neu dien` day du thong tin => buoc 2*/

                                                /* Buoc 2: Kiem tra du lieu nhap co’ ton` tai hay ko */

                                                $result = mysql_query(“SELECT * FROM  sinhvien WHERE masv=’$ma'”)or die (mysql.error);

                                                            if (mysql_num_rows($result)==0){/* Neu nhu chua co thi duoc phep den buoc 3:  */

                                                                        $message .=’Thông tin này không có trong cơ sở dữ liệu!’;

                                                            }else{

                                                                        $row= mysql_fetch_array($result);

                                                                        // Hien thi ket qua

                                                                        echo ” Ma “.$row[“masv”];

                                                                        echo ” Ten “.$row[“tensv”];

                                                                        echo ” Lop “.$row[“lop”];

                                                            }

                                                            mysql_close();

                                                }else {

                                                            $message.=”Hãy thử lại”;

                                                }

                                    }

            ?><?php echo ‘<font color=”red”><b>’.$message.'</b></font>’;?>

 

4. Giao diện truy vấn dữ liệu.

+ Tạo file them.php với nội dung gồm 1 form và code php kết nối, thực thi csdl:

<form name=”frmThemSV” action=”” method=”post” onsubmit=”return checkInput();”>

                                    <table>

                                                <tr>

                                                            <td>Mã SV</td>

                                                            <td>

                                                                        <input type=”text” name=”masv”>

                                                            </td>

                                                </tr>

                                                <tr>

                                                            <td>Tên SV</td>

                                                            <td>

                                                                        <input type=”text” name=”tensv”>

                                                            </td>

                                                </tr>

                                                <tr>

                                                            <td>Lớp</td>

                                                            <td>

                                                                        <input type=”text” name=”lop”>

                                                            </td>

                                                </tr>

                                                <tr>

                                                            <td></td> <td>

                                                                        <input type=”submit” name=”cmdThem” value=”Thêm”>

                                                            </td>

                                                </tr>

                                                </tbody>

                                    </table>                      

                        </form>

 

            <?php include (“ketnoi.php”);?>                    

            <?php

            /* Buoc 0: lay du lieu tu form Them Nhan Vien */

                        if (isset($_POST[‘cmdThem’])){

                                    $ma = $_POST[‘masv’];

                                    $ten = $_POST[‘tensv’];

                                    $lop = $_POST[‘lop’];

                                    $message = NULL;

            /* Buoc 1: Kiem tra gia tri nhap vao khong rong*/

                                                if (empty($ma)){

                                                            $ma=FALSE;

                                                            $message .= “<p>Bạn chưa nhập mã SV!</p>”;

                                                }

                                                if (empty($ten)){

                                                            $ten=FALSE;

                                                            $message .= “<p>Bạn chưa nhập tên SV!</p>”;

                                                }

                                                if (empty($lop)){

                                                            $lop=FALSE;

                                                            $message .= “<p>Bạn chưa nhập lớp!</p>”;

                                                }

           

                                                if ($ma && $ten && $lop){ /* Neu dien` day du thong tin => buoc 2*/

                                                /* Buoc 2: Kiem tra du lieu nhap co’ ton` tai hay ko */

                                                $result = mysql_query(“SELECT * FROM  sinhvien WHERE masv=’$ma'”)or die (mysql.error);

                                                            if (mysql_num_rows($result)==0){/* Neu nhu chua co’ thi duoc phep den buoc 3:  */

                                                           

                                                            /* Buoc 3: Them du~ lieu */

                                                                        $result = mysql_query(“INSERT INTO sinhvien (masv, tensv, lop) VALUES (‘$ma’, ‘$ten’,’$lop’)”)or die (mysql.error);

                                                                        if ($result){

                                                                                    $message .= “Thêm thành công”;

                                                                        }else{/* Nhung~ loi ngoai y muon nhu: sai kieu du lieu */

                                                                                    $message .=’Vì nguyên nhân nào đó (trùng dữ liệu cũ) nên dẫn đến lỗi. Chúng tôi rất tiếc về lỗi này’.mysql_error();

                                                                        }

                                                                       

                                                            }else{

                                                                        $message .=’Mã SV này đã có trong cơ sở dữ liệu!’;

                                                            }

                                                            mysql_close($link);

                                                }else {

                                                            $message.=”Hãy thử lại”;

                                                }

                                    }

            ?><?php echo ‘<font color=”red”><b>’.$message.'</b></font>’;?>

 

———-

Còn nữa!

Ở TUT sau trung tâm đào tạo hoc lap trinh php tai da nang  sẽ tiếp tục với phần xóa, sửa dữ liệu cơ bản đến các bạn. Chúc bạn thực hiện tốt với các tut trên!

 

Đăng bình luận

Thành viên bình luận

  • 869 View